3231 South Main Street Harrisonburg, VA 22801 540-433-7335